• -
  • nl
  • -
  • fr
Call us

PRIVACY POLICY (versie 1 november 2019)

1. Wie?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking “Charlotte Peers ”, commanditaire vennootschap met zetel te 9260 Wichelen, Pareel 7, met ondernemingsnummer BE0719.876.590, met als contactpersoon Mr. Charlotte Peers (charlotte@peers.legal)

Charlotte Peers Advocatenkantoor” respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. “Charlotte Peers Advocatenkantoor” leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

2. Welke gegevens?

Charlotte Peers Advocatenkantoor” verklaart niet meer gegevens te verzamelen dan nodig voor het uitvoeren van haar opdracht/contractuele prestaties en ter voldoening van haar wettelijke verplichtingen. Hierbij zijn volgende gegevens inbegrepen (en niet beperkt tot deze opsomming) :

  • Contactgegevens;
  • Facturatiegegevens;
  • Gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te voeren. Deze kunnen betrekking hebben op uw persoonlijke situatie, toestand, professionele activiteit, financiële situatie,…
  • Bewijsstukken voor uw dossier;
  • Procedurestukken en vonnissen/arresten;
  • Correspondentie

Het is mogelijk dat hierbij bijzondere persoonsgegevens overeenkomstig artikel 8 GDPR worden verwerkt evenals gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. De cliënt geeft hiervoor uitdrukkelijke toestemming.

Tevens is het mogelijk dat gegevens van minderjarigen en financiële gegevens worden bewaard. “Charlotte Peers Advocatenkantoor” draagt dataminimalisatie hoog in het vaandel en zal er op toezien dat niet meer gegevens dan nodig worden verzameld.

Deze gegevens kunnen zowel opgevraagd of verkregen worden bij de cliënt zelf, bij verschillende overheidsinstanties, bij gerechtsdeurwaarders, bij confraters,…

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

De gegevens worden gebruikt om de contractueel overeengekomen activiteiten uit te voeren. Hierbij kunnen deze gegevens doorgegeven worden aan een verwerker, die ons bijstaat bij het uitvoeren van onze taken. Wij maken thans gebruik van volgende verwerkers met betrekking tot klanten- en leveranciersgegevens:

  • Cvba TeamAccount, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8900 Ieper, Ter Waarde 64, met ondernemingsnummer BE 0500.498.125;

Deze opsomming is niet beperkt.

Eveneens kunnen in het kader van de uitvoering van de opdracht gegevens gedeeld worden met de partijen in de procedure of hun raadsman, de rechtbank, notarissen, gerechtsdeurwaarders, gerechtsexperts, overheidsinstanties,….

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons. Daarenboven is een advocaat gebonden aan een strikt bepaald beroepsgeheim. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat.

Naar bestaande cliënten kan onder het gerechtvaardigd belang, en dus zonder voorafgaandelijke toestemming van de klant een nieuwsbrief verstuurd worden. Op iedere nieuwsbrief zal een opt-out voorzien zijn.

De persoonsgegevens worden door “Charlotte Peers Advocatenkantoor” bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de “Charlotte Peers Advocatenkantoor” en de gebruiker.

4. Veiligheidsmaatregelen

Charlotte Peers Advocatenkantoor” heeft veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Het kantoor past een op maat gemaakt veiligheidsbeleid toe waarbij de veiligheid van uw gegevens centraal staan.

In geen geval kan “Charlotte Peers Advocatenkantoor” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

5. Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat “Charlotte Peers Advocatenkantoor” met uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “Charlotte Peers advocatenkantoor”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “Charlotte Peers Advocatenkantoor” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “Charlotte Peers Advocatenkantoor” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door “Charlotte Peers Advocatenkantoor” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar charlotte@peers.legal, per post naar Charlotte Peers Advocatenkantoor, Pareel 7, 9260 Wichelen.

Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door “Charlotte Peers Advocatenkantoor” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

6. Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

edit afsluiten